Definitief Ontwerp Vijverhofstraat

In oktober 2020 start de gemeente met het onderhoud en de herinrichting van de Vijverhofstraat. Voor de bovengrond is een voorlopig inrichtingsplan gemaakt.  Dit plan is op punten nog aangepast en is nu vastgesteld. In deze nieuwsbrief informeren wij u over dit definitieve inrichtingsplan.

Wij informeerden u al over het voorlopige inrichtingsplan tijdens de bewonersavond op 3 oktober 2019, tijdens de openbare vergadering van de wijkraad op 7 oktober 2019 en tijdens de informatiemarkt Agniesebuurt op 14 november 2019. Bekijk hier vorige versies van het plan en de toenmalige toelichting van de gemeente (periode oktober-december 2019).

Wijziging projectgebied
Tijdens die momenten is het projectgebied gepresenteerd van Bergweg tot de regentuin. Dat is gewijzigd in Bergweg tot de Teilingerstraat. Komende jaren wordt het ZOHO-deel van de straat nog niet door de gemeente heringericht. Dat betekent dat de parkeerplaatsen blijven en dat dit gedeelte tweerichtingsverkeer blijft. In dit deel worden ook geen groenvakken aangelegd.

Extra groen
Omdat de groenvakken in het ZOHO-deel niet doorgaan, worden op verschillende straathoeken tussen Bergweg en Teilingerstraat nieuwe groenvakken aangelegd. Die geven ruimte aan waterberging en zorgen voor een veiligere mogelijkheid om over te steken. Hiervoor worden 9 parkeervakken opgeheven. Die ruimte is er, omdat in het ZOHO-deel nu ongeveer 45 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Breder trottoir Hofbogen, opschuiven en rooien bomen
Een belangrijke verandering is het verbreden van het trottoir aan de Hofbogen-zijde met ongeveer een meter. Gevolg is dat de rijbaan opschuift richting de woningen, maar qua breedte niet verandert. Het trottoir aan de woningzijde wordt dan ook ca. 1 meter smaller. Vanwege deze versmalling verhuizen de fietsnietjes naar de Hofbogen-zijde. Aan de woning-zijde wordt het trottoir 3,2 meter. Voldoende ruimte om fijn te kunnen spelen of te wandelen.

Door de rijbaan op te schuiven moeten 19 bomen aan de woning-zijde gerooid worden. Deze zouden anders in de rijbaan komen te staan. Het rooien van bomen is altijd een moeilijke afweging, omdat bomen waardevol zijn voor schaduw, opname van CO2 en de straat aanzien geven. Echter van de negentien bomen hebben twaalf een verwachte levensduur van minder dan tien jaar.

We planten wel een extra dik formaat boom terug en we plaatsen 5 bomen extra terug in de straat. Er komen dus 25 bomen terug. Overigens zijn er zes bomen aan de Hofbogen-zijde die ook een levensduur hebben van minder dan tien jaar. Aangezien daar het profiel niet wijzigt, hebben we besloten die voorlopig wel te laten staan.

Flexibele strook
We realiseren een flexibele strook (met uitzondering op plekken van huidige terrassen). Dit om ondernemers in de Hofbogen de ruimte te bieden voor een zitje of uitstalling en zodat voetgangers kunnen flaneren langs de Hofbogen. Dat betekent dat overdag tussen 10.00 en 17.00 uur de auto niet geparkeerd kan worden aan de kant van de Hofbogen. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag. U wordt hier later nog uitgebreid over geïnformeerd.

Ruimte voor de fiets en eenrichtingsverkeer
De Vijverhofstraat is door de gemeente benoemd als alternatief voor de fietsroute Schieweg-Schiekade-Coolsingel. Dat betekent dat fietsers in de Vijverhofstraat ruim baan krijgen. Als gevolg van die keuze wordt de Vijverhofstraat van Teilingerstraat tot Bergweg eenrichtingsverkeer voor autoverkeer, richting de Bergweg. Dan hoeven auto’s elkaar niet te passeren en is het een veilige straat voor de fietsers.

Waterberging onder de straat
In de Vijverhofstraat wordt ook de riolering vervangen. Hierbij wordt het schone regenwater apart ingezameld van het rioolwater. Bij zware regenbuien, die steeds vaker voorkomen, is dit nog niet voldoende om al het water snel af te voeren. Daarom wordt in de weg boven de riolering een waterbergingsysteem aangelegd. Daarmee kan hemelwater opgevangen en daarna vertraagd afgevoerd worden. Dit systeem is gekozen naar aanleiding van het advies van de Expertisetafel.

Komende periode
De komende periode gebruikt de gemeente om de uitvoering voor te bereiden. Er moet een aannemer worden gevonden, een kapvergunning worden aangevraagd en verkeersbesluiten genomen. Meer informatie over de aanpak Agniesebuurt vindt u ook op deze pagina.

Contact

Mocht u vragen hebben over de herinrichting, stuur dan een mail naar: aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl. Ook kunt u hier terecht met wensen en aandachtspunten om de overlast tijdens de uitvoering te beperken.

Documenten

U vindt hieronder een aantal documenten: