Voorlopig inrichtingsplan Vijverhofstraat


Flexibele strook
Aan de kant van de Hofbogen is een flexibele strook bedacht. ’s Avonds en ’s nachts zijn dat parkeerplekken, omdat daar dan behoefte aan is. Overdag is de parkeerdruk lager en kan de strook beschikbaar gesteld worden aan wandelaars en aan ondernemers om er een uitstalling of terras te plaatsen. Dat betekent dat er overdag in de Vijverhofstraat alleen geparkeerd kan worden aan de woningenzijde. Volgens parkeerdrukberekeningen is er voldoende plek in de zijstraten en de Agniesestraat om auto’s te parkeren.

Bekijk hier waar onderstaande afbeeldingen (B, C en D) op de kaart terug te vinden zijn.

Bekijk hier de afbeeldingen op volledig formaat:
Huidig profiel (B)
Voorgesteld profiel (B)
Huidig profiel (C)
Voorgesteld profiel (C)
Huidig profiel (D)
Voorgesteld profiel (D)
Invulling Flexzone (D)
Invulling Flexzone

Bomenplan
In de Vijverhofstraat worden zowel nieuwe bomen geplant (32) als bomen gerooid (20). De gemeente is zich bewust van de meerwaarde van bomen en groen in het algemeen. Idealiter richten we straten daarom zo in, dat de bomen behouden kunnen blijven. Bij de herinrichting van de Vijverhofstraat is dat niet mogelijk. Het trottoir aan de kant van de Hofbogen wordt verbreed, en de rijbaan verlegd. Daardoor komt een aantal bomen in de rijbaan te staan. Daarom is het noodzakelijk deze te rooien. Daarnaast worden vier bomen gerooid omdat ze in slechte staat zijn en één omdat die de ophoging van de straat niet zal overleven.

Tegelijk heeft de gemeente de ambitie om de straat te vergroenen. Er komen meer bomen terug (32) dan dat er gerooid (20) worden, dus het zal geen lege straat worden. De nieuwe bomen zullen niet meteen hetzelfde statuur hebben als de bestaande bomen. Daarom wordt bekeken of vanuit het gemeentelijke bomendepot grotere bomen geplant kunnen worden. Met het herplanten van grotere bomen bestaat wel het risico dat deze niet gaan wortelen en vervolgens alsnog door kleinere bomen vervangen moeten worden. Na het vaststellen van het definitief ontwerp Vijverhofstraat wordt hier verder op ingegaan.

Op de tekening staat aangegeven welke bomen om welke reden gerooid worden en waar de bomen terugkomen.

Uw reactie
Heeft u vragen, complimenten of suggesties over het voorlopig ontwerp? Tot en met 30 november 2019 kunt u op het voorlopige inrichtingsplan reageren. Uw inbreng wordt zoveel mogelijk in het plan meegenomen. In januari 2020 wordt het definitieve plan vastgesteld. Op deze website plaatsen we dan een overzicht van alle reacties op het Voorlopig Ontwerp met een reactie vanuit de gemeente wat we ermee gedaan hebben. Daarna starten we met de voorbereiding van de uitvoering.

U kunt uw reactie doorgeven per e-mail via aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl.

Geveltuinen
De gemeente hoort het graag als u een geveltuin heeft die na de werkzaamheden weer terug moet komen, of als u interesse heeft om na de werkzaamheden zelf een geveltuin te onderhouden. Wij kunnen dan de aanleg van uw geveltuin meenemen tijdens de werkzaamheden. U kunt informatie over of uw aanvraag voor een geveltuin doorgeven via aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl

Planning (onder voorbehoud)
Januari 2020 Afronding inrichtingsplan
Augustus 2020 Afronding voorbereiding van de uitvoering
September 2020 Start uitvoering onderhoud en herinrichting

Korte voorgeschiedenis
Onder de naam OverBuren zijn er in 2015 en 2016 al straatgesprekken en buurtinterviews met bewoners en ondernemers geweest over de inrichting van de straat. Dit proces is in 2018 stilgelegd, maar nu weer opgepakt. Nu is er een inrichtingsplan gemaakt voor de Vijverhofstraat, waarin ook zo veel mogelijk de wensen en opmerkingen van de OverBuren zijn meegenomen.

 

Bovenstaand bericht gaat over het voorlopig inrichtingsplan van de Vijverhofstraat. Inmiddels is er een definitief plan. Dat kunt u hier vinden.