Agniesebuurt Oost

De gemeente start naar verwachting begin 2023 met het onderhoud en de verbetering van de buitenruimte in Agniesebuurt-Oost. Het riool is versleten en wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. En is het een mooie kans voor nutsbedrijven (zoals Stedin, Evides en Eneco) om hun buizen en kabels te vervangen. Omdat de weg en stoepen toch open moeten, is het meteen een goed moment om na te denken over de herinrichting van de straten in de wijk. Vanuit het stadsproject Hofbogenpark ligt er namelijk een wens dat alle zijstraten die uitkomen op de Hofbogen ook worden vergroend. In hoeverre de herinrichtingswerkzaamheden in de bovengrond gefinancierd kunnen worden vanuit het stadsproject Hofbogenpark wordt nog onderzocht. In de Agniesebuurt Oost gaat het om deze vier straten:
– Agniesestraat (van Bergweg tot Teilingerstraat)
– Heemsteestraat (van Vijverhofstraat tot Noordsingel)
– Wateringhestraat (van Vijverhofstraat tot Noordsingel)
– Herlaerstraat (van Vijverhofstraat tot Noordsingel)

Planning
Als eerste stap moet een Programma van Eisen worden opgesteld. Daar gaat het projectteam in de eerste helft van dit jaar mee aan de slag. Dit wordt ter advisering voorgelegd aan onder andere de wijkraad. Vervolgens stellen we in de tweede helft van dit jaar een Voorlopig Ontwerp (VO) op. Hier mag u als bewoner over meedenken. Daarvoor organiseren we een of meerdere interactieve sessies. Ook de wijkraad mag weer advies geven. Als het VO goedgekeurd is door de gemeente dan stellen we het vast als Definitief Ontwerp. De binnengekomen adviezen op het Voorlopig Ontwerp worden hierbij natuurlijk ook afgewogen.

Denk en doe mee!
Woont u in de Agniesebuurt Oost? En wilt u meedenken over de herinrichting van uw straat? Waar droomt u van? Hoe maken we samen uw straat bijvoorbeeld nog leefbaarder en groener? Meld u zich dan bij de wijkraad of stuur een mail naar aanpakangniessebuurt@rotterdam.nl. Wij zullen de plannen ook tijdens de wijkraadsvergaderingen toelichten. Dus houd de vergaderdata in de gaten. Op www.aanpakagniesebuurt.nl staat de laatste stand van zaken.

Drainage

Bij neerslag wordt het hemelwater via een drainageriool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar ook als infiltratiesysteem. Het water kan ook gedeeltelijk infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. In principe wordt een drainagesysteem alleen in openbaar terrein gelegd. In de winter is de grondwaterstand vaak hoog. Het drainageriool functioneert dan als drain waardoor de hoge grondwaterstand sneller zakt.

Daar tegenover, als het lange tijd droog is daalt de grondwaterstand. Dan voert de transportleiding het oppervlaktewater richting de straat en kan het water in de bodem infiltreren. Resultaat is dat de grondwaterstand zich herstelt maar niet hoger dan het oppervlaktewaterpeil.